თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა
ნავიგატორი
977


თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

უნიკალური ნომერი: 001641

კონკურსის შესახებ:

ბარათზე დარიცხული ქულების გამოყენების ბოლო ვადაა 2024 წლის 31 აგვისტო.

თუ ბენეფიციარის მიერ 2024 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით "თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის" ფარგლებში დარიცხული სუბსიდიის ქულები არ იქნება გამოყენებული, ავტომატურად მოხდება ანგარიშზე არსებული აუთვისებელი ქულების ანულირება.

პროგრამის შესახებ

თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის მიზანია საქართველოში თხილის პირველადი წარმოების ხელშეწყობა თხილის ბაღების მესაკუთრეების ან/და მფლობელების სტიმულირების გზით.

პროგრამის ამოცანაა თხილის მოვლა-მოყვანისთვის საჭირო საქონლის ღირებულების სუბსიდირების გზით, თხილის პირველადი წარმოების ხელშეწყობა.

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო და სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო.

პროგრამის განხორციელებას კოორდინაციას უწევს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

პროგრამის განხორციელების გეოგრაფიული არეალი

პროგრამა განხორციელდება საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში, გარდა თვითმმართველი ქალაქებისა.

თხილის ბაღების კადასტრის წარმოების წესი

თხილის ბაღების კადასტრის წარმოებას უზრუნველყოფს სოფლის განვითარების სააგენტო.

თხილის ბაღების კადასტრში დაფიქსირებული მონაცემების სისწორეზე პასუხისმგებელია განაცხადის წარმომდგენი უფლებამოსილი პირი ან/და ბენეფიციარი.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება

როგრამის ფარგლებში, სუბსიდია გაიცემა თხილის მოვლა-მოყვანისთვის საჭირო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესაძენად, სუბსიდია განისაზღვრება შემდეგი პირობებით:

  • თუ ბენეფიციარს საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში ან/და ფაქტობრივ მფლობელობაში ჯამურად გააჩნია არანაკლებ 0.2 ჰა-დან არაუმეტეს 3 ჰა-ს ჩათვლით თხილის ბაღ(ებ)ი, სუბსიდიის მოცულობა განისაზღვრება 500 ქულით 1 ჰა თხილის ბაღზე გადაანგარიშებით, 1 ქულა = 1 ლარს, თხილის ბაღ(ებ)ის თითოეულ ასეთ ბენეფიციარზე;
  • თუ ბენეფიციარებს თანასაკუთრებაში ან/და თანასარგებლობაში ან/და ფაქტობრივ თანამფლობელობაში გააჩნიათ არანაკლებ 0.2 ჰა-დან არაუმეტეს 3 ჰა-ს ჩათვლით თხილის ბაღ(ებ)ი თითოეულ ასეთ მიწის ნაკვეთზე სუბსიდიის მოცულობა განისაზღვრება 500 ქულით 1 ჰა თხილის ბაღზე გადაანგარიშებით, 1 ქულა = 1 ლარს., ჯამურად ასეთ ბენეფიციარებზე;
  • იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარ(ებ)ს თხილის ბაღ(ებ)ი გააჩნია, როგორც საკუთრებაში, ასევე თანასაკუთრებაში ან/და თანასარგებლობაში ან/და ფაქტორბივ თანამფლობელობაში , სუბსიდიის თანხის დაანგარიშებისას არ იქნება გათვალისწინებული საკუთრებაში და თანასაკუთრებაში და ფაქტობრივ თანამფლობელობაში არსებული თხილის ბაღ(ებ)ის ფართობების ჯამი და ასეთი ბენეფიციარები სუბსიდიის თანხას მიიღებენ ცალ - ცალკე პროგრამის პირობებით გათვალისწინებული ოდენობით;
  • თანასაკუთრებაში ან/და თანასარგებლობაში ან/და ფაქტობრივ თანამფლობელობაში არსებული თხილის ბაღ(ებ)ის შემთხვევაში, სუბსიდია გაიცემა ერთ-ერთ თანამესაკუთრეზე ან/და თანამოსარგებლეზე ან/და ფაქტობრივ თანამფლობელზე, რომელიც ბანკში წარადგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ნოტარიულად დამოწმებულ თანხმობის დოკუმენტს, რითაც დასტურდება მისი უფლებამოსილება, თანამესაკუთრეების ან/და თანამოსარგებლის ან/და ფაქტობრივი თანამფლობელის სახელით მიიღოს და განკარგოს პროგრამით გათვალისწინებული სუბსიდია ან ყველა თანამესაკუთრის ან/და ან/და თანამოსარგებლის ან/და ფაქტობრივი თანამფლობელის მიერ ხელმოწერილ თანხმობის დოკუმენტს, რომლის შინაარსისა და ხელმოწერების ნამდვილობაზეც პასუხისმგებელი იქნება დოკუმენტის წარმდგენი თანამესაკუთრე ან/და თანამოსარგებლე ან/და ფაქტობრივი თანამფლობელი და რითაც დასტურდება მისი უფლებამოსილება, თანამესაკუთრეების ან/და თანამოსარგებლეების ან/და ფაქტიური თანამფლობელების სახელით მიიღოს და განკარგოს პროგრამით გათვალისწინებული სუბსიდია.

თხილის ბაღების კადასტრში რეგისტრაცია ან რეგისტრაციის მონაცემები, გავლენას ვერ იქონიებს უძრავ ქონებაზე საკუთრების ან სხვა უფლების აღიარებაზე ან/და საჯარო რეესტრში რეგისტრაციაზე, ასევე საკუთრების ან სხვა მართლზომიერი უფლების წარმოშობაზე.

ბარათ(ებ)ზე დარიცხული ქულების ან/ და თანხის გამოყენების ბოლო ვადაა 2024 წლის 31 აგვისტო. შესაბამისად, თუ ბენეფიციარის მიერ 2024 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით არ იქნება გამოყენებული "თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის" ფარგლებში დარიცხული სუბსიდიის ქულები, ავტომატურად მოხდება ანგარიშზე არსებული აუთვისებელი თანხის/ქულების ანულირება.

პოტენციური ბენეფიციარი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი, რომელსაც საკუთრებაში ან/და ფაქტობრივ მფლობელობაში ან/და სახელმწიფოსგან ან/და მუნიციპალიტეტისაგან ან/და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისგან იჯარით აღებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე აქვს თხილის ბაღ(ებ)ი.

პროგრამის პირობებით გათვალისწინებული სუბსიდიის მისაღებად პოტენციურ ბენეფიციარს დადგენილების ამოქმედების თარიღისთვის საქართველოში საკუთრებაში ან/და თანასაკუთრებაში ან/და სარგებლობაში ან/და ფაქტობრივ მფლობელობაში უნდა გააჩნდეს თხილის ბაღ(ებ)ი ჯამურად არანაკლებ 0.2 ჰა და არაუმეტეს 3 - ჰა.


წყარო: სოფლის განვითარების სააგენტო

დამატებულია: 09-01-2024

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 29-03-2024

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 27 დღე;


17-02-2023

ენერგოეფექტური ღუმელების თანადაფინანსების პროგრამა

15-02-2024

საერთაშორისო ქსელში შესვლა - ექსპორტის სტიმულირების პროგრამა

23-02-2024

ახალგაზრდა მეცნიერების მხარდაჭერა

15-02-2024

სერტიფიცირება - ექსპორტის სტიმულირების პროგრამა

15-02-2024

სერტიფიცირება - ექსპორტის სტიმულირების პროგრამა

17-02-2023

ენერგოეფექტური ღუმელების თანადაფინანსების პროგრამა

15-02-2024

საერთაშორისო ქსელში შესვლა - ექსპორტის სტიმულირების პროგრამა

23-02-2024

ახალგაზრდა მეცნიერების მხარდაჭერა


სიახლეების გამოწერა
Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ